Πολιτική Απορρήτου

Η WATCH SERVICE HELLAS σέβεται και προστατεύει το απόρρητό σας και τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας https://www.watchservicehellas.gr/. Η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων διέπεται από το νομικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και από τον Ελληνικό νόμο υπ’ αριθμ. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων» όπως αυτός ισχύει έως και σήμερα.

Για τους σκοπούς της εφαρμοστέας νομοθεσίας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νοείται η εταιρία Watch Service Hellas, με έδρα στην Αθήνα, Ερμού 18, ΤΚ 10563, Αρ. ΓΕΜΗ 083949702000 και ΑΦΜ 032425924 (εφεξής καλούμενη ως «η εταιρία μας», «εμείς», «μας», «δικό μας») η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, και σκοπός μας με την παρούσα πολιτική είναι να σας παρέχουμε τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. συλλογή, αποθήκευση κ.α.) καθώς και να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματά σας.

Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ο επισκέπτης αποδέχεται και δίνει ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του στην εταιρία μας να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που ο ίδιος παραχωρεί, όταν αυτό είναι απαραίτητο και εάν φυσικά απαιτείται στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών που περιγράφονται αμέσως κατωτέρω.

Σας προσκαλούμε επίσης να διαβάσετε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του https://www.watchservicehellas.gr/terms-of-use/ επειδή περιέχουν επίσης σημαντικές ενδείξεις σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τα συστήματα ασφαλείας που υιοθετούνται από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Με τη χρήση του ιστοτόπου μας, ακόμα και αν δεν προβείτε σε διαβίβαση προς εμάς προσωπικών σας δεδομένων, δηλώνετε υπεύθυνα ότι κατανοείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

1. ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Κατά την επίσκεψή σας συλλέγουμε απευθείας από εσάς το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας μόνο εφόσον προβείτε οι ίδιοι στη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας επικοινωνίας που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται για σκοπούς επικοινωνίας με εσάς και ανταπόκρισής μας στο σχετικό αίτημα/μήνυμα/ερώτημα που μας αποστέλλετε με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Με τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε τα ανωτέρω δεδομένα σας (όνομα, επώνυμο, email) για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικού υλικού (newsletter) και τυχόν εμπορικών προωθήσεων (marketing).

Επίσης καθώς αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας μπορεί να συλλέγουμε αυτόματα τεχνικές πληροφορίες επί του εξοπλισμού σας, τις διαδικασίες περιήγησης, την IP (Internet Protocol) address κ.ά. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες μέσα από τα cookies, τις καταγραφές στον διακομιστή και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.

2. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η εταιρεία μας δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα σας στο απολύτως απαραίτητο προσωπικό μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με σχετική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας καθώς και σε συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Το προσωπικό μας ή οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, επεξεργάζονται τα δεδομένα σας αποκλειστικά με σκοπό την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών μας. Οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις επιλέγονται πάντοτε με κριτήριο, μεταξύ άλλων, τον υψηλό βαθμό προστασίας που παρέχουν σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών είναι εταιρείες που έχουν επωμιστεί με το έργο της διαχείρισης, συντήρησης και ανάπτυξης των τεχνικών χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας μας και εν γένει των server μας, καθώς και με το έργο της φιλοξενίας, διαχείρισης και συντήρησης των δεδομένων σας (hosting platforms/servers) ή με την παροχή κατάλληλου υποστηρικτικού λογισμικού για την ευέλικτη χρήση της ιστοσελίδας μας. Οι εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και διαθέτουν έμπειρο, ικανό και αξιόπιστο προσωπικό ενώ λειτουργούν βάσει όλων των σχετικών απαιτήσεων, προδιαγραφών και κανόνων που θέτει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση αυτή είναι υποχρεωτική από το νόμο ή επιβάλλεται από άλλες αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή απαιτείται για σκοπούς προβλεπόμενους από το νόμο, για τους οποίους δεν απαιτείται συναίνεση του ατόμου (π.χ. για προστασία των εννόμων συμφερόντων μας ή/και της περιουσίας μας κ.α.) .

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα εντός της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρείες εκτός Ε.Ε., θα προστατεύσουμε τα δεδομένα σας με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τα δεδομένα σας θα τύχουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο μετά από εντολή μας και μόνο σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες εγγυήσεις (δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων, εγκεκριμένος κώδικας δεοντολογίας κλπ.) που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

3. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται εύλογα να τα χρησιμοποιήσουμε για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς εκτός αν οι ίδιοι αιτηθείτε τη διαγραφή τους νωρίτερα.

Ειδικώς για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε βάσει της συγκατάθεσής σας, αυτά τηρούνται για όσο χρόνο έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση ή έως την ανάκλησή της εάν τυχόν αυτή λάβει χώρα νωρίτερα.

Κατά τα λοιπά και όλως εξαιρετικά, εάν απαιτείται από την οικεία νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης των δεδομένων σας, μπορεί να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προς το σκοπό συμμόρφωσής μας με νομική υποχρέωση.

4. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ/ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θεσπίζουμε Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα («Κ.Τ.Ο.Μ.») ασφαλείας που επαρκούν για να μειώσουν στο ελάχιστο τους κινδύνους καταστροφής, απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων - ακόμη και τυχαία -, να παρεμποδίσουν την ανεπίτρεπτη πρόσβαση και διάδοση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να αποτρέψουν παράνομους τρόπους επεξεργασίας και είδη επεξεργασίας που δεν είναι σύμφωνα με τους σκοπούς συλλογής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και, τέλος, που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σας.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι τα Κ.Τ.Ο.Μ. που υιοθετούνται για την προστασία του ιστότοπου, τη διαβίβαση δεδομένων και τις πληροφορίες στον ιστότοπο εν γένει, περιορίζουν ή εξαιρούν κάθε κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή διασποράς δεδομένων μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών των επισκεπτών. Σας συμβουλεύουμε να διασφαλίσετε ότι η ηλεκτρονική συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με το κατάλληλο λογισμικό για την προστασία της μετάδοσης δεδομένων στο διαδίκτυο, τόσο εισερχόμενων όσο και εξερχόμενων (όπως ενημερωμένα συστήματα προστασίας από ιούς) και ότι ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου σας έχει υιοθετήσει επίσης κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της μετάδοσης προσωπικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου (όπως firewall και antispamming φίλτρα).

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που εσείς οι ίδιοι έχετε γνωστοποιήσει στην επιχείρηση μας (δικαίωμα πρόσβασης).

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την ενημέρωση, διόρθωση και τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα διόρθωσης).

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή και οριστική εξάλειψη των προσωπικών σας δεδομένων εν μέρει ή εξ ολοκλήρου (δικαίωμα διαγραφής) (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ.).

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή των αποκλεισμό των προσωπικών σας δεδομένων που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που κρίνονται περιττά για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή μεταγενέστερα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων με ασφαλή τρόπο (δικαίωμα στη φορητότητα).

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε εν όλω ή εν μέρει (δικαίωμα εναντίωσης) για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία πλην των ρητώς ανωτέρω αναφερόμενων.

Μπορείτε να ασκήσετε ελεύθερα τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας γραπτό αίτημα στη εταιρεία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση alwis@watchservicehellas.gr ή/και αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Ερμού 18, Αθήνα, ΤΚ 10563, υπόψη Watch Service Hellas, και θα σας απαντήσουμε άμεσα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα των υποκειμένων στη διάρκεια ενός μήνα από την υποβολή τους. Περιστασιακά ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας και τον αριθμό των αιτημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά . Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο μπορούμε είτε να επιβάλουμε εύλογο τέλος χρέωσής σας για το οποίο θα σας ενημερώσουμε, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε και καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:contact@dpa.gr

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρία μας δύναται να τροποποιεί ή να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, ακόμη και λόγω επικαιροποίησης της νομοθεσίας που διέπει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και προστατεύει τα δικαιώματά σας. Τυχόν τέτοιες τροποποιήσεις και ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου θα αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα και θα γνωστοποιούνται σε εσάς με αυτό τον τρόπο, ώστε θα είναι δεσμευτικές μόλις δημοσιευθούν στην παρούσα και από την επόμενη επίσκεψή σας. Σας προσκαλούμε λοιπόν κάθε φορά που κάνετε χρήση του παρόντος ιστοτόπου να επισκέπτεστε και αυτή την ενότητα για να διαβάσετε την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή παράπονο σε σχέση με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
Watch Service Hellas
Ερμού 18, Αθήνα, ΤΚ 10563
Αρ. ΓΕΜΗ 083949702000
Εmail: alwis@watchservicehellas.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 33 12 057